موشن اینترو 3 بعدی ایرج حسنپور

این موشن اینترو یک مورد از دو موشن ای است که به سفارش هنرمند ارجمند و گوینده توانا و استاد فن بیان جناب آقای ایرج حسنپور ساخته شده است. در این موشن از حرکت نور و دوربین استفاده زیادی شده است و تمرکز به فضای 3 بعدی بوده است. همچنین برای زیبایی بیشتر و جذابیت کار لوگوی استفاده شده بافت دهی شده است. از ایشان باری انتخاب ما برای ساخت این اثر تشکر نموده و امیدواریم که همکاری هایمان با ایشان همچنان تداوم داشته و شاهد تولید محتواهای زیبا و ماندگار توسط ایشان باشیم