Project Description

اگر تمایل دارید موضوع و یا تیزر تبلیغاتی خود را بر محوریت شخصیت و یا کارکتر ایجاد کنید بهترین انتخاب برای شما خواهد بود ، در این نوع موشن گرافیک سعی میشود بیشترین حالت ممکن از کارکتر ها با توجه به سناریو شما استفاده شود. این نوع تکنیک کارکتر محور به همراه موشن گرافیک ویژه ارائه میشود.