تیزر بسته آموزشی دکتر رزمجو

این تیزر به سفارش دکتر رزمجو و به جهت معرفی دوره آموزش اتوکد که ایشان تدریس این دوره را برعهده داشته اند ساخته شده است. در این تیزر از تکنیک حرکت composition ها برای شبیه سازی حرکت دوربین استفاده شده است. همچنین این نوع موشن در دنیا با عنوان موشن گرافیک تخته سیاه شناخته شده است. از ایشان برای اعتماد به مجموعه ما و سفارش این تیزر تشکر کرده و امیدواریم که همکاری ما با ایشان همچنان ادامه داشته و ما نیز سهمی هر چند کوچک در روند برندسازی ایشان داشته باشیم.